Alt du må vite om sparing og investering

Det er smart å la investeringene jobbe for seg over lengre tid. Det blir det penger av!

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med Danske Bank

En rekke studier viser at kvinner som investerer oppnår høyere avkastning enn menn på børsen. Årsaken er at kvinner tar mer kalkulert risiko og at de ikke forsøker å «time» børsen. Noe av nøkkelen til kvinners suksess er at de sparer jevnt og trutt måned for måned, år for år. Det er smart å la investeringene jobbe for seg over lengre tid. Det blir det penger av!

Dessverre er det fortsatt slik at kvinner er underrepresentert på børsen. Kun 20% av verdiene på børsen er eid av kvinner, og det må vi få en endring på. Det finnes uendelig mange formål du kan spare til, og her er det bare fantasien som setter begrensning. Du kan spare til pensjon, til storbyweekend, ferie, hytte, buffer, ny veske eller sko, ny smarttelefon eller det siste innenfor tech, pusse opp, ny sofa, bil eller ny bolig. Hva står øverst på din liste?

Vurderer du sparing og investering, men vet ikke helt hvor du skal starte? Her har vi satt sammen en ordbok med de vanligste ordene og utrykkene du bør kjenne til.

Aksje: En eierandel i en virksomhet som er organisert som et aksjeselskap. Forbindes med relativt høy risiko og verdien på investeringen kan svinge mye.

Aksjefond: Et verdipapirfond som investerer i aksjer. Dvs. en samling av aksjer fra ulike selskaper. Forbindes med relativt høy risiko og verdien på investeringen din kan svinge mye, men over tid er avkastningen som oftest positiv. (og potensialet er stort)

Aksjesparekonto: Forkortet ASK og ble lansert september 2017. Et nytt sted å oppbevare aksjer og aksjefond som gir skattegunstige fordeler. Innenfor en ASK kan du reinvestere aksjer og aksjefond uten at du må ta ut gevinsten som er skattepliktig. Du kan også ta ut innskutt beløp skattefritt først og la den skattepliktige gevinsten stå igjen.

Aksjeutbytte: En utbetaling fra et aksjeselskap til aksjonærene.

Avkastning: Hvor mange prosent du har tjent eller tapt på investeringen din.

Børsen: Markedsplass for omsetning av verdipapirer som blant annet aksjer.

Fond/verdipapirfond: En samling av verdipapirer, for eksempel aksjer og renter. En kollektiv investering hvor mange andelseiere går sammen om å plassere midler i verdipapirmarkedet. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap.

Fondskonto: En konto med fond i, typisk pensjonspareprodukter som i tillegg inneholder et forsikringselement. Fordelen med fondskonto er at du kan endre på sammensetningen av aksje- og rentefond underveis i sparingen, og dertil endre risikoen.

Gevinst og tap: Hvor mye du har tjent på eller tapt på investeringen din. Før du tar pengene ut og realiserer gevinst eller tap, kalles det urealisert gevinst eller tap.

Indeksfond: Et fond som forsøker å følge utviklingen i markedet. Fordelen med indeksfond er at de har lavere kostnader enn fond som har en aktiv forvalter.

Investering: Benyttes som regel for å omtale en engangsplassering i verdipapirer.

IPS: Individuell pensjonssparing, en ny ordning lansert november 2017 som gir skattefordeler ved sparing til pensjon. Du kan spare inntil 40.000 kr per år og få skattefordel på 23% (for 2018). Pengene er bundet til pensjon og kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, over minimum 10 år og minimum frem til fylte 80 år. Utbetaling beskattes med 23% skatt for 2018.

Kjøpekraft: For å bevare verdien på sparepengene dine fra år til år må du ha en avkastning som dekker skatten du må betale på avkastningen din, samt prisstigningen i markedet. Renten på pengene du sparer på konto er i dag så lav, at du over tid vil tape verdi. En 100 lapp vil bli redusert til cirka 90 kr om 5 år på grunn av skatt og prisstigning. Skatt på renteinntekter på konto er 23% for 2018. I tillegg kommer eventuell formuesskatt. Inflasjonsmålet til Norge er 2%.

Kombinasjonsfond: Et verdipapirfond som investerer i både aksjer og rentepapirer. Jo mer aksjer, jo høyere risiko og mer svingninger i verdien på investeringen. Jo mer renter, jo lavere risiko og mindre svingninger i verdien på investeringen.

Kostnad: Det er kostnader forbundet med investering i fond. Forvaltningskostnad er en løpende kostnad for at fondet forvalter pengene dine. Tegningskostnad som er en engangskostnad for å foreta en engangsplassering.

Kurtasje: En avgift du betaler til megler for å gjennomføre din handel av aksjer.

Obligasjon og sertifikat: Kalles ofte rentepapirer og er et rentebærende gjeldsbrev som sier at utsteder skylder innehaver penger. Det vil si at dersom du investerer i obligasjoner og sertifikater får du en renteinntekt, altså en avkastning. Forbindes med lav risiko.

Rentefond: Et verdipapirfond som investerer i renter som obligasjoner og sertifikater. Under her ligger blant annet pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Rentefond vil altså si en samling av rentepapirer. Forbindes med lav risiko og verdien på investeringen vil svinge lite.

Renteinntekt: En godtgjørelse for å stille penger til disposisjon. Ved å sette sparepengene på konto i banken får du en rente på pengene hvert år. Rente oppgis i prosent pr år.

Rentes-rente effekten: Rente på opptjente renter over tid, og effekten oppnås når avkastning legges til saldoen på investeringen slik at den tillagte avkastningen også vil få avkastning. Har du for eksempel en konto så legges rentene til saldo hver måned eller hvert år. Da øker saldoen som igjen forrenter seg. Denne effekten er veldig positiv over lang tids sparing i fond og verdipapirer.

Risiko: Risiko for å oppleve svingninger i verdien på investeringen din. Vil du ha høy risiko velger du mye aksjer og verdien på investeringen kan svinge mye på kort sikt, men gir mest sannsynlig best avkastning på lang sikt. Vil du ha lav risiko velger du mye renter og verdien på investeringen vil svinge mindre.

Spareavtale: Løpende avtale om sparing i verdipapirfond, typisk månedlig. Fordelen med spareavtale er at du sparer litt jevnt og trutt, og du kjøper andeler i fond både når markedet går opp og går ned.

Svingninger: Verdien på investeringen vil svinge underveis i sparetiden i takt med at børsen svinger.

Tidshorisont: Hvor lang tid du ser for deg å spare. Jo lengre tidshorisont, jo høyere risiko kan du ta, fordi lengre tidshorisont utjevner risiko. Markedet svinger, men det historisk sett har det gått mer opp enn ned, slik at en langsiktig sparing øker sjansen for flere gode år enn dårlige.

Verdipapirkonto: Ofte forkortet VPS-konto. Det tradisjonelle stedet å oppbevare verdipapirer på. Kombinasjonsfond og rentefond som ikke kan stå på ASK plasseres på VPS-konto.

Er det noe du ønsker å vite mer om innenfor økonomi, investering og sparing. Les mer her eller ta direkte kontakt med rådgiver i chatten på høyre side.

Powered by Labrador CMS